Schijnbare en ware motieven

Het kan in het leven voorkomen dat twee mensen in relatie tot elkaar staan, twee mensen lange tijd met elkaar leven, en dat door de eigenaardige krachten, welke uit het onbekende van het astrale lichaam en het Ik van de ene persoon in het astrale lichaam en het Ik van de andere persoon spelen – deze krachten blijven dus in het verborgene -, dat vanuit deze krachten de ene persoon tegenover de andere een lust tot kwelling heeft, een soort behoefte aan wreedheid.

Het kan nu zijn dat de persoon die een dergelijke lust tot kwelling, een dergelijke onmenselijkheid heeft, helemaal niets vermoedt van deze emoties in astraallichaam en Ik, en dat hij over deze dingen die hij doet uit wreedheid, zich een hele reeks van ideeën opbouwt, welke de handelingen vanuit heel andere redenen verklaren dan uit de drang tot wreedheid.

Zo’n persoon kan iemand vertellen dat hij om deze of gene reden de andere persoon dit of dat heeft aangedaan. Deze redenen kunnen zeer scherpzinnig zijn en toch geven ze niet de waarheid weer. Want de ideeën die we ons in het dagelijkse leven over de motieven van onze eigen daden, ja zelfs onze eigen gevoelens maken, die staan, zoals gezegd, vaak in ver, ver verwijderde samenhang met wat werkelijk in ons innerlijk leeft en weeft.

Bron: Rudolf Steiner – GA 161 – Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung
künstlerischer Weltanschauung – Dornach, 5 februari 1915 (bladzijde 85)

Kenners zijn geen tegenstanders meer

Degenen die met ernst en waardigheid de resultaten van het spirituele onderzoek benaderen, die zijn daarna geen tegenstanders meer. Wellicht op geen enkel ander gebied als op dat van het geestelijk onderzoek kan men zo zeer met het volste recht zeggen: Tegenstanders zijn in feite alleen degenen die de zaak niet kennen. Op het gebied waar men er kennis van heeft, daar zijn geen tegenstanders meer. De tegenstanders worden in de regel medestanders (Duits: Anerkennern), als ze de zaak leren kennen. […] Men kan uit het vele vijandige dat gezegd wordt, inzien wat zich uit alle vijandschap laat vaststellen: deze oppositie berust op onwetendheid van de zaak op het geestelijk gebied. Kenners zijn geen tegenstanders meer.

Bron: Rudolf Steiner – GA 69a – Wahrheiten und Irrtümer der Geistesforschung/ Geisteswissenschaft und Menschenzukunft – Stuttgart, 19 februari 1913 (bladzijde 197)

Eerder geplaatst op 8 maart 2015

Even iets wat helemaal niets met het citaat te maken heeft. Via mijn contactformulier ontving ik een berichtje van Annemarie. Ik wou dat bericht beantwoorden, maar het lukt niet omdat Google de mail niet kan bezorgen. Dus Annemarie, je hebt waarschijnlijk een verkeerd mailadres opgegeven. Maar in ieder geval bedankt voor de complimenten.

Op de menselijke zielen werken bepaalde krachten in, verdoven en misleiden ze zodanig dat ze niet  kunnen zien dat het materiële louter de uitdrukking van het geestelijke is

Geesteswetenschap – dat is duidelijk geworden door alle uiteenzettingen die ik hier voor u mocht maken -, geesteswetenschap leidt ertoe te erkennen dat achter alles, ook achter het materiële bestaan, geest werkt, dat het materiële bestaan slechts de uitdrukking is van daarachterstaande spirituele krachten is. Aldus is ook op het gebied waar het materiële werkt in feite de geest werkzaam.

Hoe komen nu mensen ertoe om toch materialisten te zijn? Hoe komen ze ertoe om te ontkennen dat waar materie verschijnt deze materie louter een openbaring van de geest is? Als we overal de geest erkennen, zeer geachte aanwezigen, dan moeten we ook in de geest de oorzaken zoeken waarom de mensen materialisten kunnen worden. En inderdaad, er zijn geestelijke oorzaken in de mensenziel, krachten die vanuit de geestelijke wereld in de mensenzielen werken, die de mensen tot een materialistische instelling brengen. Onder de geestelijke krachten die het geestelijk onderzoek naar voren brengt, vinden we – neemt u de uitdrukking als een technische uitdrukking – de zogenaamde ahrimanische krachten, krachten die we met de naam “ahrimanisch” aanduiden in verwijzing naar de Perzische geest Ahriman. Hiermee zijn bepaalde geestelijke krachten bedoeld die zo op de menselijke ziel inwerken, dat ze voor deze ziel om zo te zeggen alles verhullen wat niet als materialiteit verschijnt (Duits: auftritt).

Het is volkomen waar, wat Goethe en anderen gezegd hebben, wat al degenen die van deze dingen werkelijk wat begrijpen, gezegd hebben: De uiterlijke waarneming van de zintuigen vergist zich niet, het oordeel vergist zich als het misleid is door bepaalde krachten in de mensenzielen. De materiële verschijnselen die zich aan ons presenteren, zeggen ons niet dat zij enkel materie zijn. De mensenzielen oordelen over wat openbaring van het geestelijke is, dat het alleen maar materie is. Op deze menselijke zielen werken bepaalde krachten in, verdoven ze zodanig dat ze niet  kunnen zien dat het materiële louter de uitdrukking van het geestelijke is.

Wat Goethe uitgedrukt heeft, komt overeen met een diepe betekenis, een werkelijk wezen in de menselijke ziel: De ahrimanische of mefistofelische krachten, zij zijn in de ziel gekomen, werken daar, en als men deze dingen bespreekt, dan kan men geheel in overeenstemming met de zaak tot de uitspraak komen, dat de materialistische gezindheid louter door haar bestaan voor de geestesonderzoeker een werkelijk bewijs is voor die krachten, die de mensen misleiden, die hem het geestelijke verhullen; het zijn de mefistofelische krachten die de mensen terugschrikken laten voor het geestelijke.

Bron: Rudolf Steiner – GA 69a – Wahrheiten und Irrtümer der Geistesforschung/ Geisteswissenschaft und Menschenzukunft – Stuttgart, 19 februari 1913 (bladzijde 178-179)

Eerder geplaatst op 1 maart 2015

Zulke dingen lijken absurd

Degene die zegt, dat iemand onmogelijk zou kunnen toegeven, dat het waar is wat de spirituele onderzoeker beweert, zonder zelf een spirituele onderzoeker te zijn, – wie dat zegt, die moet dan ook maar beweren, dat niemand door welke gevolgtrekking dan ook zou kunnen bewijzen, dat iemand een dief is, als hij niet zelf die diefstal gepleegd heeft. Zulke dingen lijken absurd, als men ze uitspreekt; maar voor een universele logica zijn ze des te juister.

Bron: Rudolf Steiner – GA 64 – Aus schicksaltragender Zeit – VIII – Was ist am Menschenwesen sterblich? – Berlijn, 26 februari 1915 (bladzijde 273)

Vooruitblik op het komende leven

Onmiddellijk voor de incarnatie treedt een zeer belangrijke gebeurtenis op, die parallel met de gebeurtenis op het moment van de dood is. Zoals onmiddellijk na de dood de terugblik (Duits: Rückerinnerung) aan het afgelopen leven als een tableau voor de ziel treedt, zo is onmiddellijk voor de incarnatie een soort vooruitblik op het komende leven aanwezig. Men ziet niet alle details, maar in grote lijnen alle omstandigheden in het komende leven voor zich.

Dit moment is van ontzaglijke betekenis. Het komt voor dat mensen die in een vroeger leven veel geleden hebben en veel zware ervaringen hebben doorgemaakt, bij de aanblik van de nieuwe omstandigheden en lotgevallen een schok krijgen en de ziel terughouden van de volledige belichaming, zodat slechts een deel van de ziel in het lichaam incarneert. Het gevolg van de schok bij een dergelijke vooruitblik is de geboorte van een zwakzinnige of epilepticus.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart, 26 augustus 1906 (bladzijde 52-53)