Halve waarheden erger dan hele dwalingen

In het leven zijn hele dwalingen in feite minder erg dan halve en kwart-waarheden. Een volkomen dwaling wordt snel doorzien. Halve en kwart-waarheden misleiden de mensen, zodat ze er mee gaan leven. Deze gedeeltelijke waarheden dringen dan het leven binnen en richten er de vreselijkste verwoestingen aan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 193 – Luciferisch verleden, Ahrimanische toekomst – Zürich, 27 oktober 1919 

Vertaling H. Beran-Muller van Brakel

6c858900-5c27-4e7c-984f-cef18225d8d8

Eerder geplaatst op 27 februari  2018  (2 reacties)

De vrucht van geesteswetenschappelijke inzichten

De mens kan zichzelf misleiden. Hij kan het geloof zijn toegedaan dat iets verborgens niet bestaat, dat wat zich aan zijn zintuigen en zijn verstand voordoet, reeds alles omvat, wat maar met mogelijkheid kan bestaan. Maar deze misleiding  is alleen mogelijk bij een oppervlakkig bewustzijn, niet bij een verdieping ervan. Het gevoel en het verlangen schikken zich niet naar dit misleidend geloof. zij zullen telkens weer op de een of andere wijze naar het verborgene verlangen. En als hun dat ontnomen is, voeren zij de mens tot twijfel, tot onzekerheid in het leven, ja zelfs tot de vertwijfeling. Een kennis, die het verborgene ontsluit, is in staat alle wanhoop, alle onzekerheid in het leven, alle vertwijfeling, kortom alles te overwinnen, wat het leven verzwakt en het ongeschikt maakt voor de hem noodzakelijke dienst in de wereld als geheel.        

De schone vrucht van geesteswetenschappelijke inzichten bestaat daarin, dat zij aan het leven kracht en vastheid schenken en niet alleen de weetgierigheid bevredigen. De bron, waaruit zulke inzichten kracht tot arbeid, vast vertrouwen voor het leven putten, is onuitputtelijk. Niemand, die eenmaal tot de bron is gekomen, zal, wanneer hij opnieuw daartoe zijn toevlucht neemt, ongesterkt heengaan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 13 – DIE GEHEIMWISSENSCHAFT IM UMRISS: Charakter der Geheimwissenschaft – bladzijde 46-47

Deze vertaling is van F. Wilmar 

2nd_rudolf_steiner

Chaos/Misleiding/Zinsbegoocheling

In menig opzicht zijn de mensen van tegenwoordig – ondanks dat ze geloven dat ze boven de illusies van de verleden tijd, boven het bijgeloof van de afgelopen tijd geweldig ver uitgestegen zijn – door en door misleid en neigen,  meer als dat in andere tijden het geval was, ertoe zich over bepaalde wezenlijke en belangrijke dingen van de wereldorde aan illusies over te geven, en wel in een dergelijke graad dat deze zinsbegoochelingen wereldbeheersende, volkenbeheersende, aardebeheersende machten worden. Dat is zeer belangrijk, want in de hele chaos van tegenwoordig heersen – en daardoor is het immers een chaos – hersenschimmen, bedrieglijke ideeën.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 1 oktober 1917 (bladzijde 44)

Eerder geplaatst op 29 juli 2016

Eenzijdige waarheden

Het komt er niet alleen op aan of een zaak waar is, maar dat de waarheden die ons in het leven tegenwerken, altijd eenzijdige waarheden zijn, en als we niet de andere toevoegen die ze pas tot een volle waarheid maken, dan raken we menigmaal juist met onze waarheden het allermeest op een dwaalspoor. Want dat is het ergste niet, dat de mens zich vergist als hij iets zegt wat niet juist is; dan zet de wereld zijn hoofd wel weer op het goede spoor (Duits: da setzt ihm die Welt schon den Kopf zurecht). Als hij echter een eenzijdige waarheid als een absolute aanziet en als hij daarbij blijft, dan laat hij zich door de waarheid misleiden. […] Altijd komt het bij waarheden erop aan, dat men ze niet alleen van de ene kant bekijkt, maar ook van de andere. En de meeste filosofieën lijden aan de fout – niet dat ze iets onjuist zeggen, vele kunnen niet weerlegd worden, omdat ze gewoon de waarheid zeggen -, dat ze eenzijdige waarheden zeggen, die alleen van één kant gezien worden en niet ook van de andere.

Bron: Rudolf Steiner – GA 119 – Makrokosmos und Mikrokosmos – Wenen, 26 maart 1910 (bladzijde 169)

Eerder geplaatst op 22 november 2014

In de lucht zwevende nonsens

De dwingende macht van vele meningen, welke men op grond van “vaststaande wetenschappelijke ervaringen” heeft opgebouwd, is voor menigeen zo groot dat hij totaal niet anders kan dan het in een boek als dit weergegevene voor in de lucht zwevende nonsens te houden. De schrijver hoeft zich hierover geen enkele illusie te maken. Het is immers begrijpelijk dat men er gemakkelijk toe zal komen om van iemand die spreekt over bovenzintuiglijke kennis, onweerlegbare bewijzen te verlangen voor wat hij aanvoert. Men vergeet echter daarbij te bedenken, dat men zich daarmee overlevert aan misleiding. Want men verlangt dan – weliswaar zonder er zich bewust van te zijn – niet de op de zaak zelf betrekking hebbende bewijzen, maar bewijzen welke men zelf als juist erkennen wil of tot het erkennen waarvan men in staat is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 9 – Theosophie (bladzijde 4)

Nederlandse uitgave: Theosofie (bladzijde 15) – Vertaling H.G.J. de Leeuw

Eerder geplaatst op 26 juli 2014