Blind (2-slot)

Zoals het voor een blinde een logische onzinnigheid zou zijn, nadat hij gehoord heeft dat er kleuren en licht bestaan, te zeggen dat het fantasterij is, net zo onlogisch is het, als iemand die niet bovenzinnelijk waarneemt, zegt dat het fantasterij is. Er zijn altijd mensen geweest die meer konden zien dan de medemensen. Ingewijden of geïnitieerden heeft men zulke mensen genoemd. Het zijn mensen die een soort spirituele wedergeboorte hebben ervaren en over wie in alle religies verteld wordt. Er is een geestelijk moment in het leven van een dergelijk mens dat een veel grotere betekenis heeft dan de fysieke geboorte. Dit moment bestaat erin dat de mens die zijn geestelijke ogen en geestelijke oren heeft ontsloten, een hele nieuwe wereld waarnemen kan, dat hij zich tot de bovenzinnelijke wereld omhoog heeft ontwikkeld. Degenen die van de bovenzintuiglijke wereld recht van spreken hebben – de grondleggers van religies -, hebben tot de mensen in dezelfde zin gesproken als de ziende tot de blinden over licht spreekt en hem daarover vertelt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 55 –  Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben – Berlijn, 11 oktober 1906 (bladzijde 30-31)

 Eerder geplaatst op 5 december 2014

Geestelijke duisternis

In de dertiende eeuw was er voor alle mensen een geestelijke duisternis, zelfs voor de meest verlichte geesten, ook voor de ingewijden. Alles wat toen in de dertiende eeuw bekend werd van de spirituele werelden, dat wist men door overlevering of van al vroeger ingewijden die hun herinnering aan wat ze toen ervaren hadden, wekten. Maar voor een korte tijd konden ook deze geesten niet rechtstreeks in de geestelijke wereld waarnemen. Deze korte tijd van verduistering moest er toen zijn om het karakteristieke van ons huidige tijdperk voor te bereiden: de hedendaagse intellectuele, rationele cultuur.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Kassel, 27 januari 1912 (bladzijde 228)

Eerder geplaatst op 24 november 2014

Slaap – Voorbijgaande bewustzijnstoestand

Datgene wat we tegenwoordig bij de gemiddelde mens “slaap” noemen, is slechts een voorbijgaande bewustzijnstoestand, die zich in de toekomst – zoals nu al bij de ingewijden – zal transformeren in een bewustzijnstoestand waarbij de mens lichaamsvrij waarneemt in de spirituele wereld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 103 – Das Johannes Evangelium – Hamburg, 18 mei 1908 (bladzijde 18)

Eerder geplaatst op 25 september 2014

Wie veel weet moet veel verdragen kunnen

Er bestaan mensen die in de diepste wereldgeheimen zijn ingewijd, die er iets van weten hoe de werelden zich vormen, hoe de aarde ontstaan is en hoe de mensen steeds hogere stadia van ontwikkeling bereiken. Als wordt gezegd: de ingewijde is een wetende, dan wordt dit vaak te licht genomen. Te weten wat het eigenlijke mensenmysterie is, te weten wat de menselijke toekomst is, dat betekent het grootste wat de mens leren kan. Ja, er bestaat een weten, welke op de onvoorbereide mens ronduit dodelijk werkt. Zou het in deze tijd zonder meer worden meegedeeld, dan zou het met de mensheid gebeurd zijn. De mensheid zou gespleten worden, het grootste deel zou worden verwoest, op een klein deel zou het gunstig werken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 97 – Das christliche Mysterium – Leipzig, 16 februari 1907 (bladzijde 216)

Eerder geplaatst op 11 mei 2016

Op zijn minst zou hij de volgende dag in een krankzinnigengesticht zitten (2 – slot)

Het is dan ook in het geestelijk leven zo, dat de hoogste adepten en ingewijden het aller-terughoudendst zijn. De hoogste adepten grijpen in een paar honderd jaar dikwijls slechts tweemaal in het lot van de volken in. Hun kracht is als het ware opgespaard voor zeer bepaalde aanleidingen. Er zijn nu eenmaal zekere dingen, waarvoor de mensheid nog niet rijp is. Zou men ze haar geven, dan zouden ze slechts schadelijk kunnen werken. Ja, er zijn bepaalde hoogste waarheden die ook u, mijn zusters en broeders, nog niet ontvangen kan. Zou ik u zo’n waarheid meedelen, dan zou deze zaal binnen enkele minuten leeg zijn. Sommige waarheden kan de huidige mens nu eenmaal eenvoudig nog niet verdragen, zelfs als hij al een zeker stadium in de spirituele scholing bereikt heeft.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Stuttgart, 15 september 1907 (bladzijde 246)

Eerder geplaatst op 26 januari 2016