Slaapmiddel

Er zijn mensen die slecht kunnen slapen, nietwaar. Als men jonge mensen die slecht kunnen slapen een slaapmiddel geeft, opium, morfine, nu ja, dan slapen ze beter; dat is zeker. Daar is niets tegenin te brengen. Maar de zaak is toch zo, dat als men jeugdige mensen steeds weer als slaapmiddel morfine of welk ander slaapmiddel dan ook geeft, dan wordt het lichaam naar verloop van tijd zwak. Hij heeft vooral steeds meer van dit slaapmiddel nodig. Hij kan niet meer zonder dit slaapmiddel. Hij wordt afhankelijk van dit middel en men heeft dan later toch met een mens te doen, die niet in het volle bezit van zijn krachten is.

Daarom is het beter dat men erover nadenkt, hoe men de slapeloosheid meer op innerlijke wijze kan bestrijden. En men kan deze op innerlijke wijze bestrijden. Als men de mensen er werkelijk toe brengt, dat hij zich inspant altijd maar hetzelfde woord te denken, dan krijgt hij meer en meer van binnen de kracht om in te slapen. En dat is beter. Daardoor verzwakt de mens zichzelf niet.

Bron: Rudolf  Steiner – GA 348 – Über Gesundheit und Krankheit  Dornach, 2 december 1922 (bladzijde 85-86)

Eerder geplaatst op 28 april 2014

In de Koran staat veel meer over Jezus Christus dan een moderne dominee denkt

Gaan we als missionarissen naar verre landen, of ook naar inheemse mensen, en willen we hen de Jezus-dienst opleggen met een of andere geloofsbekentenis, dan zullen ze ons niet begrijpen, aangezien wat deze mensen weten, vaak zelfs uitsteekt boven wat door deze of gene zendeling gebracht wordt. Want ik zou wel willen weten wat bijvoorbeeld een Turk zou zeggen, als een moderne Protestant hem de Christusopvatting zou willen leren, die hij als moderne protestantse dominee heeft, deze Christusbeschouwing, welke beweert – bij de nieuwere protestantse dominees is dat immers al het geval – nu ja, dat er een Socrates was, daarna een die wat meer was dan Socrates: de Christus, de mens, weliswaar een bijzonder mens, maar gewoon een mens, of de verwarde dingen die verder tegenwoordig over Christus in het nieuwere Protestantisme gezegd worden.

De Turk zou hem zeggen: Wat, zoiets vertel jij, en jij wilt Christen zijn? Lees eens in de Koran, soera 19: daar staat veel meer over Christus dan wat jij ons vertelt! De Turken weten namelijk veel meer over Jezus Christus, als wat de moderne protestantse dominees over Christus brengen, omdat in de Koran veel meer staat, omdat de Christus Jezus veel meer aan de goddelijkheid nader gebracht wordt in de Turkse geloofsbelijdenis dan in de nieuwere protestantse geloofsbelijdenis. Dat weet men alleen niet, omdat men er tegenwoordig nog weinig toe komt de religieuze documenten werkelijk te lezen en men oppervlakkige rommel lezen wil over alle mogelijke religies.

Bron: Rudolf Steiner – GA 172 – Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben – Dornach, 27 november 1916 (bladzijde 219)

Eerder geplaatst op 23 april 2014

Sympathie/Antipathie/Vroegere levens

Als wij als mensen andere mensen ontmoeten, dan hult zich wat in een mens anderen afstoot of aantrekt, werkelijk in een voor de abstracte begripwereld ondoordringbare duisternis. Gaat men met behulp van de geesteswetenschap na wat dat eigenlijk is, wat men daar in vijf minuten kan beleven en in vijftig jaar niet in staat is te beschrijven, dan is het wat uit een vroeger aardeleven of een aantal vroegere aardelevens inwerkt in het tegenwoordige leven en wat in de zielen wordt uitgewisseld.

Dit onbestemde, ondefinieerbare, dat over ons komt als wij als mens andere mensen ontmoeten, dat is wat uit hun vroeger aardeleven in ons vroeger aardeleven oplicht (hereinleuchtet), en vice versa. Daar werkt niet alleen het voorgeboortelijk bestaan, maar alles wat de mens aan lotgevallen in de opeenvolgende aardelevens ooit heeft doorgemaakt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 217 – Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation – Stuttgart, 13 oktober 1922 (bladzijde 164-165)

Eerder geplaatst op 21 april 2014

Dualiteit

Overal in het leven vindt u de dualiteit: licht en schaduw, positief en negatief, mannelijk en vrouwelijk, links en rechts, juist en onjuist, goed en kwaad. De dualiteit is diep geworteld in de aard van alle bestaan, en wie de natuur begrijpen wil, moet zich deze dualiteit in zijn geest duidelijk maken. Pas als we de tweeheid in het eigen leven zien, komen wij tot het begrijpen van de wereld. De leerling moet het zich tot plicht maken om te leren denken in deze dualiteiten. Hij mag nooit alleen het ene denken, hij moet altijd beide met elkaar samen denken. […]

Alleen dan kan men de volle waarheid kennen, als men zich de innerlijke plicht oplegt nooit in een eenheid, maar altijd in een tweeheid te denken. Als de mens leert in deze dualiteiten te denken, dan denkt men pas juist en in overeenstemming met de feiten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 89 – Bewußtsein – Leben – Form – Berlijn, 3 april 1905 (bladzijde 291)

Eerder geplaatst op 13 maart 2014

Harmonie tussen de materiële cultuur en het leven in de geestelijke wereld

Tegenwoordig kondigt het morgenrood van het zesde na-Atlantische beschavingstijdperk zich reeds aan. Want wat op een bepaalde tijd in de ontwikkeling van de mensheid moet ontstaan, komt langzamerhand tot rijpheid in de voorafgaande tijd. Wat zich tegenwoordig reeds kan beginnen te ontwikkelen, is het opzoeken van de draad, die de twee zijden van de menselijke inborst verbindt, de materiële cultuur en het leven in de geestelijke wereld. Daartoe is nodig, dat aan de ene kant de uitkomsten van het geestelijk schouwen worden begrepen, en aan de andere kant in de waarnemingen en ervaringen van de zintuiglijke wereld de openbaringen van de geest onderkend worden. Het zesde beschavingstijdperk zal de harmonie tussen die twee tot volle ontwikkeling brengen.

Bron: Rudolf Steiner –  GA 013 – Die Geheimwissenschaft im Umriss  (bladzijde 298)

Vertaling F. Wilmar (Vierde druk, bladzijde 181, laatste bladzijde van hoofdstuk IV)