Wijsheid/Dwaling

Wijsheid kan alleen ontwikkeld worden doordat de mens door talloze vergissingen gaat. Goethe zegt: “De mens dwaalt, zolang hij streeft.” – Zoals het kind ervan leert, dat het zich bij het vallen verwondt, zo hebben alle grote persoonlijkheden van de ervaringen geleerd, die zij door fouten gemaakt hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 88 – Über die astrale Welt und das Devachan – Berlijn, 2 december 1903 (bladzijde 86)

12 gedachtes over “Wijsheid/Dwaling

  1. Ja, dit citaat wekt de indruk dat alleen grote personen leren van hun fouten. Dat is natuurlijk niet zo, maar aan de andere kant zijn er ook genoeg mensen die steeds weer dezelfde fouten maken en er niets van schijnen te leren.

 1. Gaandeweg GA 88, in het bijzonder in de 6e voordracht, dat over het kamaloka, deugden en ondeugden gaat, wordt duidelijk dat Steiner met dit potentiële leervermogen, deze deugd, inderdaad alle mensen bedoeld.

  1. Het gaat hier om een potentieel leervermogen, een leer- en hanteerbare deugd, uiteraard geldend voor alle rangen en standen. Wijsheid als deugd. Maar een mens kan natuurlijk ook vasthouden aan zekere ondeugden. Dwangmatig. Of min of meer zelf gekozen. Op een zeker moment ontstaan er keuzemogelijkheden. Voor een aantal mensen althans. Vasthouden aan een ondeugd of ontwikkelen van een deugd.

   Een andere deugd is bijvoorbeeld terughouden van oordeel, waarmee bezonnenheid wordt aangekweekt. Ook behandeld door Steiner in die 6e voordracht. Daarover heeft Georg Lichtenberg eens een mooi aforisme geschreven. Deze:

   “Het is de vraag wat moeilijker is: te denken of niet te denken. De mens denkt uit aandrift en iedereen weet hoe moeilijk het is een drift te onderdrukken. De kleine geesten verdienen nu werkelijk niet de verachting waarmee men hen nu in alle windstreken begint te bejegenen.”

   Georg Christoph Lichtenberg; een korte bespiegeling uit het boekwerk Donderslagen op muziek – Een keuze uit zijn kladboeken (Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1987)

   1. Precisering termen en begrippen: in geval van (innerlijke) dwang, een zekere staat van onvrijheid, blijft men een periode lang in een ondeugd steken, wordt zo’n ondeugd dwangmatig uitgeleefd, terwijl bij keuzemogelijkheid op basis van een zeker motief óf aan een ondeugd wordt vastgehouden óf men er mee aan de slag gaat, aan een ondeugd, ontkiemend en groeiend in kracht, een deugd wordt ontwikkeld.

   1. En je kunt het ook omdraaien, Ridzerd. Alle ‘grote mensen’ kennen tekortkomingen en ondeugden (ontwikkelingsmateriaal), van binnenuit, uit eigen ervaring, maar al te goed. Waarmee we weer bij het algemeen-menselijke uitkomen.

 2. walterhebing

  Wat is wijsheid? Wijsheid is een innerlijke bron die door de jaren heen word aangevuld door levenservaringen, je ontdekt een innerlijke bron van kracht en “weten”. Het word ook wel je Hogere Zelf genoemd. Dat deel van je dat overzicht heeft en als een observator kan kijken naar alles wat zich aandient.(www.communicatierijk.nl)

  Jezus viel tot drie maal toe onder het kruis, bij de tweede val zag hij vrouwen wenen en zei tegen hen:“Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij,
  maar weent over uzelf en over uw kinderen.
  Weet dat er een tijd zal komen waarop men zeggen zal:
  ‘Gelukkig de onvruchtbaren, wier schoot niet heeft gebaard
  en wier borst geen kind heeft gevoed.’
  Dan zal men tot de bergen zeggen:
  ‘Val op ons’, en tot de heuvels: ‘Bedekt ons.’
  Want als men zo doet met het groene hout,
  wat zal er dan met het dorre gebeuren?” (Lc. 23, 28 – 31)

  Kort daarvoor had Jezus geweend over Jeruzalem en het verschrikkelijke lot van de stad voorzegd.
  Nu lijkt het erop dat Hij opnieuw verwijst naar dat lot. Ween voor jullie kinderen…
  Ween, want deze, jullie eigen kinderen, zullen getuigen zijn en zullen delen in de verwoesting van Jeruzalem, het Jeruzalem dat “de tijd, waarin barmhartig op haar werd neergezien, niet heeft erkend.” (vgl. Lc. 19, 44).
  Hoe barmhartig is de mens in deze tijd? Is de mens sinds Jezus op aarde was barmhartiger geworden! In barmhartigheid zie ik geen enkele ontwikkeling. In hebzucht des te meer! Met vallen en opstaan jaagt de hebzucht voort op aarde. Is dat wijsheid?
  Wordt niet elke mens in deze stroming meegezogen en elke mens die er weerstand tegen biedt omver gewalst?
  Wat is dan wijsheid? Jezus zei “En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij [wilt]. En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! En komende [bij] [hen], vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.”
  In wezen ondergaat elk kind dit lot, losgesneden worden van innerlijke bron des levens, elke pasgeborenen, is de balans van het leven binnen de baarmoeder en het leven op aarde!
  Welke mens kan wijzer zijn dan ’n kind jonger dan zes dagen? Jezus zei het al! Als je niet wordt als kind zul je het hemelrijk niet kunnen betreden
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s