Nog grotere oorlogen zullen komen

We moeten weer met het verstand tot de geest komen. Dat is de taak van de antroposofie; ze wil niet, wat vandaag de dag veel mensen willen, primitieve toestanden weer terugbrengen, bijvoorbeeld oude Indische wijsheid opnieuw onder de mensen brengen. Dat is gewoon onzin, als men dit over ons zegt, maar de antroposofie hecht de waarde aan het tot de geest komen, maar met het volle verstand, juist met het volle verstand! En dat is belangrijk, dat moet u vasthouden: Het komt helemaal niet in ons op om op een of andere wijze iets tegen het verstand in te willen, maar het gaat erom met het verstand vooruit te komen.

In vroegere tijden waren de mensen met de geest, maar zonder verstand (Duits: Erst waren die Menschen ohne Verstand mit dem Geist da); daarna is de geest langzamerhand uitgedoofd (Duits: heruntergekommen), het verstand is groot geworden. Nu moet men weer vanuit het verstand tot de geest komen. Deze weg moet de cultuur opgaan. Als de cultuur deze weg niet nemen wil – ja, mijne heren, men heeft altijd gezegd: De wereldoorlog, zoiets is helemaal nog nooit geweest.- Dat is ook zo: Zo hebben de mensen elkaar nog nooit uitgemoord (Duits: zerfleischt). Maar als de mensen deze weg niet willen gaan, dat ze het verstand weer op de geest richten, dan zullen nog grotere oorlogen komen.

Steeds wildere en wildere oorlogen zullen dan komen en de mensen zullen daadwerkelijk elkaar uitroeien, zoals de twee ratten die men in een rattenkooi opgesloten heeft, die elkaar opgevreten hebben tot er op het laatst niets meer was dan de twee staarten. Dat is wat sterk uitgesproken, maar in feite werkt de mensheid ernaar toe dat er uiteindelijk niets meer van de mensheid is. Dat is echter zeer belangrijk om te weten, hoe eigenlijk de loop van de mensheid is!

Bron: Rudolf Steiner – GA 354 – Die Schöpfung der Welt und des Menschen – Dornach, 6 augustus 1924 (bladzijde 142-143)

Advertentie

9 gedachtes over “Nog grotere oorlogen zullen komen

 1. cisca

  Ridzerd,

  Juist wat Rudolf Steiner in 1924 al voorzag en goed dat jij, Ridzerd (toevallig?) dit citaat laat volgen op “Zo blind als een mol”.
  En als men niet “blind” is dan wordt men beheerst (uitzonderingen daargelaten) door een toenemende angst zich over bepaalde zaken te uiten, altijd een voorbode van strijd.
  Angst komt voort uit overheersing, onderdrukking, in veel vormen, men hoeft alleen maar het dagelijks over ons uitgestorte nieuws? te volgen.
  Het cruciale woord in dit alles is manipulatie en het wapen hiertegen is hjet verstand op de geest richten en ernaar handelen, in woord en daad.
  Als hiertoe niet wordt overgegaan zal inderdaad “de oorlog van allen tegen allen” (Steiner’s woorden, oa “Apocalypse”) uitbreken.
  Cisca

  1. Dat de citaten wel goed op elkaar volgen, is inderdaad toevallig, Cisca. Ik probeer elke dag met een nieuw citaat te komen, maar dat lukt heel vaak niet, Dan ga ik opnieuw de lijst met eerder geplaatste citaten doorlopen en daarvan plaats ik er dan 1 voor de tweede keer. Ik let er daarbij echter niet op of het al dan niet aansluit bij het voorgaande citaat. Overigens weet ik vaak de volgende dag niet eens meer wat ik de vorige dag geplaatst heb.

  1. Zeker, Michel, met de hulp van Google Translator en ook Interglot. Daarnaast kijk ik nog vaak bij Synoniemen om het meest geschikte woord te vinden. Ook Vertalen.nu gebruik ik soms. Ja, dat internet is een geweldige hulp.

 2. Dank je, maar vreemd genoeg ben ik vroeger na twee jaar van de Ulo afgegaan, omdat ik in de tweede klas voorwaardelijk overging met een taak voor Duits en algebra. Dat hield in dat ik in de grote vakantie een taak meekreeg voor Duits en algebra. Toen ben ik naar de LTS gegaan om voor elektricien te leren. In dat vak heb ik ook wel een paar jaar gewerkt, maar ik was er niet erg goed in. Ik heb wel een paar broers die technisch veel beter zijn dan ik.

 3. We zitten nu middenin de derde wereldoorlog (of de opmaat daarvan). Het Midden-Oosten werd en wordt gekoeioneerd, dan ontstaat er terrorisme en IS. Daar gooien we bommen op (en op de rest van de bewoners) en creëeren we meer haat. We hebben Poetin geprovoceerd. Hij pest terug en nu moeten er Amerikaanse wapens aan de Europese grenzen worden gezet. Geest en verstand zijn ver te zoeken. Het enige dat we kunnen doen is die in het relatieve verborgene verder te ontwikkelen.

  1. Haike

   Ik denk eerder dat die derde WO als hij er komt er een is tussen Amerika en China…
   De vraag is alleen of hij via het Europese continent uitgevochten gaat worden of niet… Waarmee ik verder helemaal niet het conflict in het Midden-Oosten wil bagatelliseren. You can’t start a fire without a sparke zingt Bruce..

 4. walterhebing

  Met de inhoud van dit citaat van Steiner ben ik het grondig oneens, er zijn meer mensen die met hun geest op aarde leven dan via hun verstand! Dus zolang de mens op aarde leeft, leeft hij meer met zijn geest, dan met het verstand op aarde.
  Met volle verstand terug gaan naar de geest is door de mens niet te bereiken, immers geest en volle verstand(Adam en Eva) waren in het beginsel één en zullen uiteindelijk voor de mensheid op aarde ook weer één worden.
  Het kan inderdaad veel oorlogen vergen, voordat de mens zijn volle verstand ten dienste stelt van de levensgeest op aarde, in plaats zijn volle verstand te gebruiken om eenvoudige geesten(mensen) als kanonnenvoer(gelovigen) te gebruiken hun “geestelijk concept) op aarde gevestigd te krijgen.
  Steiner heeft weliswaar edele pogingen ondernomen om zijn “Geestelijk” concept menselijker te maken, toch wijkt het ver af van de Christeninpuls en nog verder af van de levensgeest op aarde!
  Jezus verzuchte niet voor niets aan het kruis genageld: “Vader, waarom hebt Gij mij verlaten?””.
  In wezen slaat deze vraag van Jezus terug op de vloek die God uitsprak over Adam en Eva, toen hij ze uit het aartsparadijs verjoeg.
  Welke verstandige mens op aarde, heeft ooit bewust kennis genomen van de geest van deze vloek van God over de slang en Adam en Eva?
  Ik heb een tijdje moeten googlen voordat ik een bijbel tekst gevonden, die enigszins tegemoet kwam aan het primaire beeld wat ik als kind vanuit de samenleving toebedeeld kreeg, namelijk deze:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
  2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
  3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
  4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
  5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
  schilderij van Michelangelo Buonarroti: De zondeval van Adam
  » meer
  6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
  7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.
  8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.
  9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
  10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
  11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?
  schilderij van Hans Holbein de Jonge: Adam en Eva
  12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.
  13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
  14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.
  15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
  16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
  17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
  18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.
  19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
  20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.
  21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.
  22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.
  23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.
  schilderij van Michelangelo Buonarroti: De verdrijving uit het Paradijs
  » meer
  24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.
  Steiner erkent dit dilemma van de menselijke geest op aarde, maar rept er geen enkel woord over, noch ten opzichte van zijn relatie met zijn vrouw, noch over de relatie met zijn kinderen.
  Ik zie mijn moeder de knopen van het militair uniform poetsen(Het zwaard) en daarnaast voor mij een communiepakje( cherubim) kopen, terwijl ze amper genoeg geld had om onze magen te vullen. Waar blijft het verstand? Van zowel de vrouw als van de man? Als mens ten opzichte van de levensgeest(God) op aarde?
  Objectief gezien opereerde Steiner meer als mol op aarde, dan als verstandig mens op aarde. Een verstandig mens op aarde ziet de verleidingen en de uitwerkingen van macht(zwaard en cherubim) en zal zijn zorgen beperken tot waan van de dag. Immers geen mens is opgewassen tegen deze twee verstandelijk opgebouwde linies van het menselijk bewustzijn, namelijk: Het zwaard en de pen.
  Als Steiner met dit citaat werkelijk bedoeld, met volle verstand terug keren naar de geest van het menselijk leven, had hij minstens een hoofdstuk moeten wijden, aan zijn verhouding met zijn vrouw en zijn kinderen! Als ik maar iets daarvan blootleg, is het voor velen al te veel, het gaat dan boven hun verstandelijk vermogen. Echter er is geen enkele oorlog nodig, om de balans van ons leven op aarde te maken, van ons huidig menselijk zijn op aarde, echter er zijn wel veel verstandelijke oorlogen nodig om onze praktische geest(levensgeest) ervan te overtuigen.
  In die zin: “Spoelt men elk kind op aarde met het badwater weg!” Terwijl in elk kind de potentie schuilt, om de Goddelijke Geest op aarde weer te laten stromen! Zowel Jezus als Steiner wilde dichter bij Godsgeest brengen, echter in theorie, los van hun wederhelft: Helva! De menselijke bron des Levens. Steiner spreekt over de ontwikkeling van de mensheid door de eeuwen heen, echter ik zie geen enkele ontwikkeling van de mensheid, alleen maar ontwikkeling van beïnvloeding van de menselijke geest, tegen verstandelijke vermogens van individuele mens in.
  De meeste mensen op aarde zeggen, het zal mijn tijd wel duren, maar ik noem het waanzinnig, wat ik nu moet doen! En dat was al ten tijde van Herodus, maar ook ten tijde van Kaïn en Abel!
  De mens wordt tussen het zwaard en de pen op aarde geboren, laat de mens deze twee terzijde laten en zich bekommeren om het leven nu op aarde, los van de “vruchten” van zwaard of pen.
  Het volle verstand ten opzichte van elk leven op aarde!
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s