Vreselijke gebeurtenissen

Het wordt voor de mensheid van onze tijd nodig om bepaalde waarheden over spirituele achtergronden van de uiterlijke wereld te leren kennen. Zullen de mensen zich niet ertoe verwaardigen om deze waarheden, ik zou willen zeggen welwillend te aanvaarden, dan zullen ze door het geweld van de vreselijke gebeurtenissen in de loop der tijd gedwongen worden om van deze gebeurtenissen zelf te leren.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 6 oktober 1917 (bladzijde 64)

13 gedachtes over “Vreselijke gebeurtenissen

 1. henri

  Zolang aartsengel Michaël , die inmiddels reeds tot de graad van archai opgeklommen is, en de heerschappij als wakende engel draagt over de aarde gedurende zo ongeveer een 350 tal jaren ( vanaf 1879) is het mogelijk voor de mens en volkeren om tot veel hogere niveaus van inzichten op te klimmen , het is alsof de barricades en sluiers voor een periode weggenomen zijn . Daarom is juist Michaël de meest belangrijke engel in deze tijd , hij representeert de zonne- intelligentie en dient onderscheiden van de andere leidende aartsengelen als beheerder van de planetenintelligenties , hij is Gods aangezicht en in onze tijd de afgezant van Christus zelf geworden.

  Rudolf Steiner wijst ook op de tegenstelling tussen Michaëls zonneintelligentie en de planeten-intelligenties ( de overige zes aartsengelen ) Met name in de na-Christelijke tijd op deze tegenstelling zeer hoog op en bereikt alsnog haar culminatie.

  In tegenstelling tot Michaël wil of kan Oriphiël het alleen maar bij de planeten -impulsen houden , die reiken tot aan de Geesten van Beweging ( Dynameis) , dit houdt een zekere luciferisatie in en betekent bijgevolg dat hij zijn impulsen slechts uit de duistere zodiak kan halen ,waarin de wetten van de “ijzeren noodzakelijkheid” heersen .Deze luciferisatie van de planeten -intelligenties drukt zich mede dan uit in de catastrofen van onze tijd .

  Want eens de heerschappij aan de Saturnus aartsengel Oriphiël toekomt (omstreeks 2280) zal er een verschrikkelijke tijd aanbreken, zullen er vele oorlogen woeden ook in Europa ..

  “Nu kondigt zich alreeds een dergelijke toestand aan ! En nog duidelijker zal het zich aan de mensheid vertonen ,als de verschrikkelijke tijd aanbreekt ,als de aartsengel Oriphiël (omstreeks 2280) de heershappij van Michaël overneemt .Dan moey men geleed hebben stand te houden .Onze tegenwoordige cultuur schept zélf deze monsters , monsters die ons later op Jupiter zullen bedreigen . [ GA 245]

  “Het is met name onder de leiding van Oriphiël dat de planetaire intelligentie zich emanicipeert van de zonne-intelligentie .het was een volledige scheiding van wereldmachten die tot dan toe één geheel hadden gevormd .De zonne-intelligentie van Michaël en de planetaire intelligenties raakten geleidelijk in een kosmische oppositie ten opzichte van elkaar.[ GA 237 ]

 2. cisca

  Beste Ridzerd en ook Henri,

  Naar aanleiding van jouw citaat, Ridzerd, en jouw reactie daarop, Henri, ben ik gaan “zwerven” en belandde zeker niet toevallig op de site van Herwig Duschek “Gralsmacht,eu” waar hij aan de hand van uitspraken van Rudolf Steiner belicht waarin wij leven en wat ons nog te wachten staat (tientallen video’s)
  Kunnen jullie of anderen mij iets meer vertellen over deze man en/of site?
  Dank bij voorbaat.
  Cisca

  1. Bedankt voor de tip, Cisca, ik kan je niets meer vertellen, want de man is volkomen nieuw voor mij. Ik heb nu een van zijn video`s gezien, hij is tamelijk onverstaanbaar, maar dat kan ook wel aan mij liggen.

  2. henri

   Ikzelf ken hem ook niet , heb even gekeken , lijkt me ook geen onzin hoor wat ie vertelt ,maar denk dat het refereert aan het “mechanisch occultisme” ttz de krachten die de mens zal hebben waardoor hij via zijn denkkracht de mechanische processen zal aandrijven ,en sturen ivm de elementale wezens waarmede hij zich zal dienen uit te zetten in de toekomst . Het kan zijn dat deze krachten al gebruikt werden door bepaalde occulte aanhangers tijdens WO ll .
   Aangezien techniek een afspiegeling is van de geestelijke kosmos ,bestaat de kans dat de mens in de toekomst die dit vergeet verder afgeraakt van zijn ware geestelijke oorsprong , mede doordat zoals hierboven reeds aangehaald Oriphiël een aartsengel is van Saturnus , de planeet van het ‘ geheugen ‘ en dus denkkracht bestaat die kans wel en de planetaire krachten van deze aartsengel ,die niet meer hoger reiken dan de nachtelijke of duistere dierenriem di tot de Weegschaal of geesten van Beweging en bijgevolg een luciferisatie meebrengen .. In het tijdperk van Michaël wat nu bezig is tot pakweg 2230 reiken de krachten tot aan het teken van de Ram , en bestrijken de hele dierenriem van 12 hierarchieën en de vereniging met de gehele sterrenkosmos , en kan Michaël de mensen leiden naar een eeuwigdurende in christelijke zin ‘ innerlijke vrijheid’ ,

   1. henri

    Over het mechanisch occultisme

    “…
    De antroposoof Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961) voelde van jongsaf aan de tegenstelling tussen de materialistische amorele, antisociale, milieu- en mens-bedreigende techniek en een nog te ontdekken wetenschap en techniek van het levende, het sociaal-opbouwende, die natuur en mens zelfs zou kunnen helen. Dit is een geheel vergelijkbaar ideaal als bij Viktor Schauberger en zoals deze vanuit de eeuwenoude Rozenkruiser stroming in de openbaarheid traden.

    Eind 1920 stelde hij Rudolf Steiner de vraag, of er dergelijke krachten en energiebronnen voor een onzelfzuchtige techniek inderdaad bestaan. En hij ontmoette juist in die tijd ook de antroposoof Guenther Wachsmuth, die zich dezelfde vragen stelde en met wie een levenslange vriendschap ontstaat. Rudolf Steiner ging in verschillende gesprekken op hun vragen in en geeft in grote lijnen de volgende aanwijzingen: deze kracht bestaat inderdaad; het is de levenskracht of etherische kracht die al het levende, zoals bijvoorbeeld zaden, doet groeien; er zou een reagens voor deze vormenscheppende levenskracht ontwikkeld moeten worden; dit zou middels kristallisatie kunnen gebeuren van geprepareerde vloeistof waaraan een organisch substraat is toegevoegd. Later onthulde Rudolf Steiner meer over de principes van de vier substanties die in het etherische door de helderziende en ingewijde onderscheiden kunnen worden: levens-, chemische, licht- en warmte-ether. Hij wees hen op het boek uit de theosofische stroming van Rama Prashad: “de ijle krachten der natuur” [1912]. Guenther Wachsmuth werd aagespoord over deze krachten zelf een boek te schrijven; dit werd “Die ätherische Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch” [1924]. Ehrenfried Pfeiffer kreeg als opdracht om bepaalde experimenten ter verkenning uit te voeren. Hij zou deze zijn hele leven verder geheim houden, omdat Rudolf Steiner op basis van de eerste uitkomsten elk verder zoeken in die richting afwees: niet de gezochte, heilzame etherkrachten, maar een astrale kracht toonde zich. En daarom was naar Rudolf Steiners oordeel de tijd nog niet rijp voor de ethertechniek. Op Pfeiffers vraag, wanneer dan wél, antwoordde Steiner: “Wanneer de maatschappelijke situatie zal verhinderen, dat dergelijke krachten voor egoïstische doeleinden misbruikt kunnen worden”. Dit betekent op een aantal gebieden van het sociale leven een voldoende ontwikkeling van maatschappelijke verhoudingen, zoals Rudolf Steiner deze als “sociale driegeleding” heeft aangeduid.
    …..”
    …..
    …..
    Rudolf Steiner heeft het toekomstbeeld van een heilzame ethertechnologie ook in kunstzinnige vorm letterlijk ten tonele gevoerd. Dit geschiedde in het derde van zijn Mysteriedramas, “De Wachter op de Drempel” (“Der Hüter der Schwelle” [1912]). De personage van dr. Strader vindt daar langs intuïtief-experimenterende weg een toestel uit, dat op etherische krachten werkt. Ook deze uitvinding wordt in dit drama duidelijk geplaatst in een context van vernieuwing en vermenselijking van de samenleving, speciaal van het bedrijfsleven en het culturele leven. Van dit zogenaamde Strader-apparaat is met de nodige zorg ook een toneelmodel gemaakt. Details hierover, voorzover bekend, zijn met enkele oude foto’s en schetsen te vinden in nummer 107 van de Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe: ” Der Strader-Apparat.” (1991).
    ….”

    http://implosie.nl/mechanisch_occultisme/index.php#mozTocId165617

   2. @Henri wat denk je hiervan?: “weltweit Basen mit derzeit ca. 3 Millionen Menschen” en dan in de kontext die ik onder aanhaalde.

 3. Bitte beachten Sie:
  Der Begriff „Gralsmacht“ bezeichnet die Avantgarde der Menschheit, die über eine völlig neue – von Rudolf Steiner vorhergesagte – Technik (Äther-Technik, Grals-Technik, „Vril“) verfügt und zwischen ca. 1942 und ca. 1945 – aus Mitteleuropa kommend – weltweit Basen mit derzeit ca. 3 Millionen Menschen aufgebaut hat. Die „Gralsmacht“ steht im Zeichen der Kulturauferstehung – während unsere Zivilisation immer mehr dem Abgrund zusteuert (ebenfalls von Rudolf Steiner prophezeit).

  Lijkt me iemand die zich van een zelfbenoemde elite lid gemaakt heeft, die in werkelijkheidniet bestaat.

   1. de vertaling kan beter,maar mi wel begrijpelijker nu: Let op:
    Het begrip graalsmacht duidt op de avantgarde (voorbode) van de mensheid, die over een volledig nieuwe-door Rudolf Steiner voorspelde- techniek (ether-techniek, graals-techniek, vril) beschikt en die tussen ongeveer 1942 en ongeveer 1945- uit midden Europa komend- wereld wijd bases met op dit moment ongeveer 3 miljoen mensen opgebouwd heeft. De graalsmacht staat in het teken van de cultuuropbouw (opstanding) – terwijl onze civilisatie steeds meer op de afgrond afstuurt (ook door Rudolf Steiner voorspelt).

 4. Walter Hebing

  Die Ridzerd toch! Hij slaagt er telkens weer in om mijn ziel via deze site te beroeren!
  In wezen verwoordt Steiner in dit citaat hetgeen “God” als oordeel over Adam en Eva velde.Mens, Gij zijt uit stof ontstaan en zult tot stof wederkeren! Vermits????.
  Steiner verwoordt ook: De ware Geest is een praktische! Daarmee ben ik het eens!
  Het probleem wat ik met dit citaat van Steiner heb is, dat het zich richt tot de mensheid! In een aantal citaten hiervoor, las ik ook een citaat van Steiner, waarin hij ons mededeelt dat niet ieder mens het Geestelijk Leven hoeft na te streven, om de ontwikkeling van de mensheid te bevorderen!
  Onlangs zat ik in een overlijdensdienst van de vader van een van mijn schoonzussen, ik mailde haar een paar dagen van te voren of ik een woordje mocht doen! Ze mailde me terug met de mededeling dat de pastoor nog in Rome was, om de Heiligverklaringen bij te wonen, maar dat hij op tijd terug zou zijn om de overlijdensdienst van haar vader te leiden. De avond daarvoor mailde mijn schoonzus dat ik maar moest afzien van mijn woord ten opzichte van de gemeenschap!
  De pastoor nam de vader van mijn schoonzus mee in zijn zienswijze, de dorpelingen herkende er wel iets in, maar niet de kern van zijn zijn voor hun beleving.
  De pastoor gaf me wel een kolfje voor mijn ziel mee! Namelijk: Maak je geen zorgen over de dag van morgen, enz. .Het gegeven wat Simpel leven als reactie op het vorig citaat van Steiner heeft gegeven!
  Baldu over letterknechten, iets wat me ook boeit! Cheesecurve: mijn rijk is niet van deze wereld maar werkt wel in deze wereld! enz.!
  Wat Steiner in dit citaat probeert te verwoorden is de bereidheid van de mensheid om de praktische signalen uit de natuur dusdanig te verwoorden dat ze door de mensheid begrepen en opgenomen worden in hun handelingen ten opzichte van de natuur.
  In die zin vind ik dit Steiner citaat achterhaald. Het geeft eenieder de kans om me wat wijs te maken!
  Vandaar mijn adagium: De dag biedt meer dan de mensheid vermag! In zekere zin een bevestiging van hetgeen de pastoor verwoordde.
  Naar mijn mening is de mensheid is niet eens tegen de dag opgewassen laat staan tegen de eeuwigheid!
  In mijn vorige reactie vroeg ik om welwillendheid op deze site, immers mijn levensgeest wordt op diverse wijze vervuilt door materiële scheppingen op aarde, veel ervan zijn literair van aard, andere materieel van aard! Beiden beïnvloeden ze mijn zuiver zijn op aarde! Zowel privé, landelijk, als wereldwijd.
  Op dit moment woedt er een brand in Moerdijk en wel bij Shell, die een schelp als symbool van haar onderneming voert! Praktisch gedacht zou dit niet kunnen gebeuren! Immers een schelp brandt niet!
  Ik vind Steiner geniaal in zijn gedachtes, maar in de praktijk onpraktisch! Hij pakt de koe niet bij de horens, terwijl hij ze er wel weer wil op wil laten groeien!
  Simpel leven is, je er niet mee bemoeien, de angst van ons eigen gekweekt ego! Het probleem wat ik met Steiner heb is dat hij grenzeloos spreekt, terwijl elk individu overgeleverd is aan grenzen! Aan de gebeurtenissen van ’n dag! Niet aan het natuurlijk gebeuren, maar aan de cultuurrijke! Steiner injecteert onze Tijdsgeest, mijn vrouw is ervoor gezwicht, ik waag het nu, om hem ter verantwoording te roepen voor zijn gedachtegang! Een dier of een ongeletterd kind draagt aan de evolutie van het Leven meer bij, dan wij als geletterde!
  Tot zover
  Walter

 5. Wat betreft de oppositie van de planeten-aartsengelen tegenover Michael [zon] , daarover is net een nieuw boek uit wat ik heb gekocht en al bijna uit heb: ERKENNTNIS UND TAT van Mario Betti. Daarin wordt ook de tegenstand van Oriphiel tegenover Michael beschreven. Hij ziet Oriphiel, de saturnus-tijdgeest als tamelijk ahrimanisch, samenhangend met de ahrimanische manier van wetenschappelijk onderzoek, zoals wat we nu ook hebben in de astronomie, de atoomwetenschap, biologie, etc. Vandaar misschien satan-saturnus… Saturnus staat ook te boek als ‘het grote ongeluk’, en volgens Betti de grootste tegenstander van Michael… zie blz. 124 en 126. De tegenwoordige tijd is ook al sterk doortrokken van deze ahrimanische wetenschapsvormen. gelukkig heeft Arie Bos net een antwoord op deze tendens gegeven met zijn nieuwe boek die tegen het idee in gaat dat je je hersenen bent, en geen vrij individu, geen vrije geest…

 6. henri

  Ja, het Oerbegin van de aardeontwikkeling ligt bij Saturnus de Oer Saturnus of Oude -Saturnus ) .
  Saturnus is ook de planeet van het karma , bij de mens staat zij voor de 7 jaren loop van 56 naar 63 jaar , waarin bij velen het karma naar buiten komt . In de Oude Saturnus , als eerste keten in de 7 aardefasen , waar de Archai ( Geesten van Persoonlijkheid of Oerbegin ) hun mensenbestaan beleefden , die hun karma zagen in het achterlaten van het ingeademde vuur ( zielenwarmte) dat zij achterlieten als warmte en waaruit alles is de rook, het gas , …in het licht ontwikkelden zich de aartsengelen als mensenbestaan op de Oude- Zon .

  Zo zie je maar hoe de wetenschappers die het allemaal zo goed wisten ,weer eens een steek laten vallen, de zoveelste ….in de rij

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3665313/2014/06/02/Direct-bewijs-voor-de-oerknal-wankelt-een-blamage.dhtml

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s