Grote tragedie

De mensheid heeft eeuwenlang zijn intellectuele leven ontwikkeld. Dit intellectuele leven heeft de mensheid langzamerhand uit de spiritualiteit (Duits: Geistigkeit) weggevoerd. Het intellect is geest, is zelfs puur geest, maar heeft echter niet meer een geestelijke inhoud, maar zoekt als zijn inhoud de uiterlijke natuur, de uiterlijke wereld van de natuur. Dus het verstand is geest, vervuld zich echter met iets dat voor hem niet als geest kan verschijnen. Dat is de grote tragedie, het hedendaagse wereldtreurspel, dat de mens in zichzelf kan blikken en zich moet zeggen: Als ik verstandelijk actief ben, ben ik geestelijk werkzaam, maar tegelijk onmachtig het geestelijke onmiddellijk in deze geest op te nemen. Ik vervul deze geest met het fysiek-zintuiglijke bestaan (Duits: Naturdasein). – Dat versnippert en isoleert de mens. En als men deze versnippering en verlatenheid ook niet toegeven wil, ze is toch in de geestelijke regionen van de menselijke ziel aanwezig, en ze vormt de wortel van alle kwaad en de basis van de tragiek van onze tijd.

Bron: Rudolf Steiner – GA 211 – Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung – Wenen 11 juni 1922 (bladzijde 200)

 

8 gedachtes over “Grote tragedie

 1. Bernard Heldt

  Dit citaat begrijp ik niet helemaal, misschien omdat het hier buiten zijn context staat.
  Hans Peter van Manen heeft in 2007 een boekje gepubliceerd (Perun Boeken) ‘Wanneer verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman?’
  In dit leesbare boekje vermeldt Van Manen wat Steiner gezegd heeft over de ontwikkeling van intelligentie op aarde door de incarnatie van Lucifer.
  Van Manen: “Van deze incarnatie, aldus Steiner, ging een verreikende, positief te waarderen invloed uit . . . .” (pag 6).

  Dat de intelligentie zich op onze fysiek-materiële wereld richt is m.i. logisch; op deze aarde ontwikkelen wij ons. En ja – we zakken té diep in de materie weg. Maar daarmee ontrafelen we ook haar geheimen. En er is ook filosofie, niet-materieel gericht denken.
  Nog een keer Van Manen: ‘Met name in de karmavoordrachten van 1924 is het aards worden van de intelligentie een kosmisch proces dat helemaal door Michael wordt geleid.” (pag7).
  Daarna beschrijft Van Manen hoe de intelligentie niet meer als een zintuiglijke ervaring werd beleefd maar ‘wortel schoot in de menselijke hersenen’. ” . . . ze werden onbeweeglijk en abstract en kwamen daardoor in toenemende mate in de invloedssfeer van Ahriman.” (pag 9).

  Dit lijkt mij een niet te vermijden ontwikkeling. Waarom dit als een ‘grote tragedie’, een ‘hedendaags wereld treurspel’ wordt beschreven, begrijp ik niet.

  1. Bernard, dat is toch tragisch dat de mens over het algemeen de wereld niet in zijn ware gedaante kan zien en zelfs geheel en al kan loochenen dat er achter of in de zintuiglijke wereld een bovenzintuiglijke wereld bestaat.
   Er is weliswaar filosofie, niet-materieel gericht denken, zoals je schrijft, maar daarmee komt men van de geestelijke wereld, de onsterfelijkheid der ziel enz. niets te weten. Dat het verstand op zich wel geest is, maar toch volkomen tekort schiet als het gaat om het waarnemen van de geest in zijn ware gedaante, dat bedoelt Steiner volgens mij met ‘de grote tragedie.’
   En uiteindelijk is dit niet weten en niet willen weten van de geestelijke wereld de oorzaak van zowat alle oorlog en ellende op de wereld. Het zal inderdaad wel een niet te vermijden ontwikkeling zijn, maar daar is het niet minder tragisch om.

 2. De proza-Edda, geschreven door de IJslander skald Snorri Sturluson bevat ‘mythologische’ verhalen uit de periode tussen de 9de en 12de eeuw, maar is pas in de dertiende eeuw door hem opgeschreven. De Edda beschrijft de handelingen en lotgevallen van de Noordse goden en geeft de oude Noordse kosmogonie van het heelal weer in prachtige beelden. Met hun nog ’magische’ bewustzijn beleefden de oude Germanen heel direct de godenwereld totdat het voor hen smartelijke proces van de ‘godenschemering’ geleidelijk intrad. Intussen heeft deze ‘Ragnarok’, de ondergang van de goden of ’Götterdämmerung’, zich zodanig voortgezet dat bijvoorbeeld hersenwetenschappers nog slechts veronderstellen dat de temporaal- of slaapkwab religieuze beelden voortbrengt in geval van epilepsie of onder stressvolle omstandigheden, als ware het hallucinaties. Religie, gereduceerd tot waanbeelden, ‘geproduceerd’ door een hersenkwab.

 3. cisca

  Het citaat dat Ridzerd aanhaalt eindigt met…….de tragiek van o n z e tijd, en Frans Wuijts wijst in zijn reactie op de “godenschemering” uit de Edda (tipje: “Tussen Wodan en Widar” van Alice Woutersen-van Weerden, de IJslandse Edda en het verhaal van de mensheid)
  Uit beide constateringen (“onze tijd” en “schemering”) kan worden opgemaakt dat de “verwarrende” toestand waarin we ons nu op aarde lijken te bevinden niet blijvend is, hij zal zich wijzigen.
  De bijzonder waardevolle en “helpende” inhoud van Steiner’s voordrachten, gehouden in september 1924 “Apocalypse en priesterschap”, geven inzicht in de noodzakelijke gebeurtenissen die zich nu voltrekken.
  Dus wel een tijdelijke tragiek en een tijdelijke schemering!
  In het boek een oproep van Rudolf Steiner aan ons allemaal: werk aan de winkel!!

 4. Walter Hebing

  Wonderlijk is het gegeven dat Ridzerd Martinus nu juist dit citaat van Steiner plaatst, ik vind het citaat wel aansluiten bij de kernzinnen van de Lezing van de Vrije Gemeente, die in Amsterdam bijwoonde, die ik als reactie op het vorig citaat van Steiner plaatste. Namelijk:
  Where is Life lost in living(betekenis geven)?
  Where is Wisdom(levenswijsheid) lost in knowledge(weten)?
  Where is Knowledge lost in information(mededelingen)?
  Where is information lost in data(moleculen, stofdeeltjes)?
  Ook wonderlijk is, dat Ridzerd juist nu, een kleinzoon heeft gekregen en ons dat gegeven mededeelt. Ik denk hierbij aan hetgeen wat Jezus zei, namelijk? Eens zal de oude grijsaard aan ’n kind jonger dan zes dagen vragen, waar de plek van leven is? Ridzerd ervaart nu even het pure leven in al zijn schoonheid, tederheid en tevens kwetsbaarheid, middels zijn kleinkind. Nog één dag en de geestelijke puurheid van zijn kleinzoon splijt zich en komt de nadruk te liggen op één hersenhelft, Ofwel hij/zij wordt vanuit de bron rationeel of emotioneel.
  Steiner geeft in dit citaat weer, dat de mensheid zich intellektueel ontwikkeld heeft, echter dat waag ik te betwijfelen, wel hebben intellektuelen onze omgeving dusdanig veranderd, dat emotionele mensen zich er geen weg meer in weten, tenzij in de kunst of een religie. Ze offeren hun leven, net als rationalisten ervoor op.
  Leven is voor mij echter één geheel, één Geest, dat bedoelde Steiner ook zo, naar mijn mening. Jammer dat hij de onderbouw van het leven(vrouwen, kinderen, dieren, planten, mineralen, enz.), het emotionele zijn, niet in zijn betoog heeft opgenomen. Het emotionele zijn, is een eeuwig zijn, men kan dan wel beweren dat alleen mensen en dieren emotie’s kunnen voelen, maar ik denk dat het verder gaat, zelfs voorbij aan de zon.
  En precies haak ik in op mijn mens zijn/wording!
  Wisdom lost in Knowlegde! Levenswijsheid overgeleverd aan Kennis. De huidige mens wordt er moe van. Het leven van de mens zit gevangen in zijn betekenis voor de mens! En die gevangenis treedt al zes dagen na de geboorte van de mens op. Ofwel een rationele ofwel een emotionele gevangenis. De hele mens is veroordeeld tot een gespleten geest! Leeft dan in twee werelden. Ik denk, dat ik daartoe behoor. Het kind in me en de kinderen rond me, houden deze twee werelden in me bijeen. Ze stellen bij tijd en wijle de juiste vragen aan me.
  Ze vragen me infomatie over Kennis, die ze verloren hebben in alle informatie hierover. Om al deze informatie over kennis te rangordenen, slaan we deze op in data, waarover een rationeel data concept zich dan buigt, om de juiste informatie over kennis van een bepaald object weer te geven.
  Met andere woorden: Steiner heeft gelijk! Maar Steiner heeft zich nooit dusdanig met vrouw of kinderen verbonden dat in hem weleens de geest kon ontstaan, dat hem deed beseffen, dat elk kind, waar ook ter wereld geboren, weleens de potenciële God kan zijn, die het eeuwenlang intellektuele gedoe der mensheid, in één oogopslag teniet doet! Immers dat is de potentie van het emotionele zijn. We behoren van het emotionele zijn, echter geen spiritueel zijn te maken, immers de mens is rationeel of emotioneel, ruimte geven aan een van beide, kan niet meer. Ratio vervat in data(stof), emotie vervat in medicijnen(stof) betekent dat de mens terug naar af is, het Scheppings verhaal.
  Volgens Darwins theorie overleeft de sterkste en dat is toch het stofje uit de Silicon Valey, Bill Gates heeft er veel in geïnvesteerd. En is een van de rijkste mannen van stofjes(geld) geworden In zekere zin de tegenhanger van de Paus, heeft zowel zieltjes als money.
  Steiner ontslaat me, met zijn concept om volledig mens te worden, onze tijd is er immers niet rijp voor, dat stuit me tegen de borst! Herodus liet al zijn potentiële troonopvolgers slachten, nu doet de Syrische President Assad hetzelfde, welke ontwikkeling zit er in het bewustzijn der mensheid?Hoogstens de kunstmatige ontwikkeling van het stofje uit de woestijn, maar geen enkele natuurlijke ontwikkeling ervan! Ik kan niet geloven dat we door dit dal moeten en zeker niet nu ik op deze webpagina het kleinkind van Ridzerd gezien heb.
  Meestal ga ik op kraamvisite bij mijn leerlingen en wieg de Baby in mijn armen, bij mijn familie en kennissen vanzelfsprekend, bij mijn nieuwe buren was het wat moeilijker. Een man die een “vreemde” baby op de arm neemt. Echter ik voel me bij hun thuis, laten zij zich ook thuis voel bij ons. Ik zeg weleens laat ons, de aarde maken tot een salonkamer voor de pasgeborenen, in plaats van een salonkamer in ons toch al krappe huis, in te richten voor de pastoor of dokter! De zwarte of witte macht! Het leven is kleurrijk en tijdloos! Mens sta op en laat het verbrokkelde woord niet over je regeren, ik geef toe, ik ben woorden aan het sprokkelen, het liefst van levende wezens. Immers ze zijn dan hopelijk van deze tijd! Dit om onze tijd te helen, nu het hopenlijk fysiek en psychies nog kan.
  Vriendelijke Groet
  Walter Hebing.

 5. De Noordelijke stroom bestaat voornamelijk uit wereldse stromingen die de afgelopen 500 jaar grotendeels de religie hebben losgelaten om de toekomst zo onbevooroordeeld mogelijk tegemoet te kunnen treden vanwege de ahrimanische, verwarring veroorzaakte mist. Het vrijwillig onafhankelijk ontwikkelen van Integriteit op de Wilsweg is hun route door de eeuwen. Ze hebben vooral Vrijheid, Onafhankelijkheid en Sociale Rechtvaardigheid ontwikkeld en nagestreefd (Integriteit 2). Verbonden met hen zijn wel dié religieuze stromingen die het zo zuiver en oprecht mogelijk nastreven van Christus in het praktische dagelijkse leven tot centrale Wilskern van hun geloof hebben gemaakt. Gemeenschappelijk hebben allen dat ze door idealen geleid worden. Idealen zijn immers geestelijke ankerpunten in de toekomst. En het volgen van die idealen vraagt om het brengen van vrijwillige, integere, individuele en maatschappelijke gedragsveranderende offers. Nu meer dan ooit; Bewuste en meest nog onbewuste pelgrims op de Wilsweg zijn velen van ons.
  De verheffing van Vidar en dus de bewustzijnsverhoging is aanstaande in ons allen. Pinksteren 2020 is het Wereldpinksteren. De Saturnusweg( Lievegoed) komt tot zijn voleinding nadat de wetenschappelijke Cassini Huygens’ synchroon zijn 20 jarige Saturnusmissie heeft voltooid. Eveneens in 2020 komt Pluto 2 keer conjunct met Saturnus in Steenbok met de 2e keer Jupiter er ook nog bij. Dat zijn constellaties die beiden één keer voorgekomen zijn de afgelopen 1000 jaar. En met de Saturnus knopen ook nog in Steenbok hebben we een constellatie die duizenden jaren geleden voor het laatst voorkwam. Zie “integriteit als antwoord op een morele crisis”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s