Alle lagere liefde is scholing voor de hogere liefde

De liefde moest in lagere vorm als geslachtelijke liefde aangelegd worden, om zich door verschillende stappen hoger te ontwikkelen, om tenslotte, als de aarde in haar voleinding in haar laatste tijdperk is aangekomen, de liefde in de mensen veredeld en verheven zal zijn tot zuivere geestelijke liefde. Alle lagere liefde is scholing voor de hogere liefde.

Bron: Rudolf Steiner – GA 102 – Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen – Berlijn 24 maart 1908 (bladzijde 104-105)

23 gedachtes over “Alle lagere liefde is scholing voor de hogere liefde

 1. Als dit echt meer en meer bewust gaat worden tussen de mensen, is er geen strijd meer tussen de geslachten en geen misbruik met kinderen. Het zou zoveel teweeg brengen op menselijk vlak .Ongelooflijk wat een grote rol de seksualiteit heeft .

 2. Geen pleidooi voor ascese. Die ‘lagere vormen van liefde’ niet koet ke koet vermijden of zelfs willen uitbannen maar geleidelijk aan veredelen en naar een hoger plan voeren. Het Parzifal epos heeft daar op beeldende wijze alles mee te maken. Zie bijvoorbeeld de uitgave Het geheim van de graal. Zie ook de voorwoorden (relevante tekstdelen) bij deze mooi uitgevoerde Parsifal opera, welke ook notities over de (mislukte) ontwikkelingsweg van zwartmagiër Klingsor bevat. Zie ook mijn blogbericht Sympathie voor Iblis (Cahier, 10-2-2013) dienaangaande.

  Verder zij in dat verband gewezen op het volgende tekstdeel uit Rudolf Steiner geschrift ‘De wetenschap van de geheimen der ziel’ (hoofdstuk Slaap en dood):

  “Na de loutering (kamaloka fase; J.W.) begint voor het ik een totaal nieuwe bewustzijnstoestand. Terwijl hem vóór de dood de uiterlijke waarnemingen moesten toevloeien zodat het licht van het bewustzijn erop kon vallen, welt nu als het ware van binnenuit een wereld op die hem tot bewustzijn komt. Ook tussen geboorte en dood leeft het ik al in deze wereld. Alleen kleedt deze laatste zich dan in de openbaringen van de zintuigen; en alleen daar waar het ik met uitsluiting van alle zintuiglijke waarneming zichzelf in zijn ‘innerlijkste heiligdom’ waarneemt, kondigt zich in onverhulde gestalte aan wat zich anders alleen onder de sluier van het zintuiglijke voordoet. Zoals de waarneming van het ik voor de dood van binnen plaats heeft, zo openbaart zich de geestelijke wereld in haar volheid na de dood en na de loutering ook van binnenuit.

  Eigenlijk is deze openbaring al direct na het afleggen van het etherische lichaam aanwezig; maar daarvoor schuift als een duistere wolk de wereld van de begeerten die nog op de uiterlijke wereld zijn gericht. Het is dan alsof in een gelukzalige wereld van geestelijke belevingen zich de zwarte demonische schimmen mengen die uit de ‘zichzelf in het vuur verterende’ begeerten ontstaan. Ja, niet slechts schimmen maar werkelijke wezens zijn deze begeerten nu; dat blijkt direct wanneer de fysieke organen van het ik verwijderd zijn en dit daardoor kan waarnemen wat van geestelijke aard is. Deze wezens verschijnen dan als drogbeelden en karikaturen van wat de mens vroeger via de zintuiglijke waarneming leerde kennen. De bovenzinnelijke waarneming moet van deze wereld van het louteringsvuur zeggen dat ze bewoond wordt door wezens wier uiterlijk voor het geestelijk oog afschuwelijk en kwellend kan zijn, die behagen in vernietiging lijken te scheppen en wier hartstocht van een boosaardigheid is waarbij vergeleken de boosaardigheid van de zintuiglijke wereld onbeduidend lijkt. Wat de mens aan gekarakteriseerde begeerten in deze wereld meebrengt, schijnt voor deze wezens voedsel te zijn waardoor hun macht steeds opnieuw gesterkt wordt.

  Het beeld dat zo van een voor de zintuigen onwaarneembare wereld wordt geschetst, kan ons minder ongeloofwaardig voorkomen wanneer we eens een deel van de dierenwereld met onbevangen blik gadeslaan. Wat is voor de geestelijke blik een roofzuchtig ronddolende wolf? Wat openbaart zich in wat de zintuigen van dit dier waarnemen? Niets anders dan een ziel die in begeerten leeft en zich daardoor laat leiden. We kunnen de uiterlijke gestalte van de wolf een belichaming van deze begeerten noemen. Zelfs als de mens geen organen had om deze gestalte waar te nemen, dan zou hij het bestaan van het desbetreffende wezen toch moeten erkennen wanneer de begeerten van dit wezen onzichtbaar in hun gevolgen tot uiting zouden komen, wanneer dus een voor het oog onzichtbare macht rond zou sluipen die alles zou kunnen doen wat de zichtbare wolf doet. Welnu, de wezens van het louteringsvuur bestaan weliswaar niet voor het zintuiglijke, maar alleen voor het bovenzinnelijke bewustzijn; hun werkingen zijn echter openlijk herkenbaar: ze bestaan uit de vernietiging van het ik, wanneer dit ik hun voedsel geeft. Deze werkingen worden duidelijk zichtbaar, wanneer het terechte genot overgaat in onmatigheid en uitspatting. Want wat voor de zintuigen waarneembaar is, zou ook het ik slechts in zoverre prikkelen als het genot met het wezen van het ik overeenkomt.

  De begeerte van het dier wordt slechts door datgene in de buitenwereld opgewekt waarnaar zijn drie lichamen verlangen. De mens kent hogere genietingen, omdat hij behalve de drie lichamelijke wezensdelen nog een vierde heeft, het ik. Wanneer nu echter het ik naar een bevrediging verlangt die niet tot behoud en ontplooiing van zijn wezen dient maar er afbreuk aan doet, kan dit verlangen een uiting van zijn drie lichamen, noch van zijn eigen natuur zijn, maar alleen van wezens die wat hun ware gestalte betreft voor de zintuigen verborgen blijven, die echter juist op de hogere natuur van het ik vat hebben en het tot begeerten kunnen aanzetten die, hoewel ze niet met het zintuiglijke gebied samenhangen, toch alleen door dit gebied bevredigd kunnen worden.

  Zulke wezens zijn er, en ze voeden zich met hartstochten en begeerten die van kwalijker aard zijn dan alle dierlijke, omdat ze zich niet binnen het zintuiglijke gebied uitleven, maar de geest aangrijpen en deze in het zintuiglijke gebied omlaag trekken. De gestalten van zulke wezens zijn daarom voor de geestelijke blik afschrikwekkender dan de gestalten van de wildste dieren, waarin immers alleen hartstochten belichaamd zijn die in het zintuiglijke gebied hun wortels hebben; en de vernietigende krachten van deze wezens overtreffen verre alle vernietigingslust die in de zintuiglijk waarneembare dierenwereld te vinden is. De bovenzinnelijke wetenschap moet op deze wijze de blik van de mens verwijden tot een wereld van wezens, die in zekere zin lager staat dan de zichtbare dierenwereld met haar destructieve krachten.’

 3. Haike

  Over wolven gesproken:

  Een oude Cherokee indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven.

  “Binnen in me is een gevecht gaande”, zegt hij tegen de jongen.

  “Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is slecht – hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego.

  De andere wolf is goed – hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof. Binnen in jou woedt dezelfde strijd – en datzelfde geldt voor ieder mens.”

  De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt dan aan zijn grootvader:
  “Welke wolf zal het gevecht winnen?”
  De oude Cherokee glimlacht en antwoordt eenvoudig:
  “Degene die jij voedt.”

  1. Toepasselijke parabel Haike. En voor alle duidelijkheid uit de totaaltekst van Steiners hoofdstuk ‘Slaap en dood’ uit ‘De wetenschap van de geheimen der ziel’ kan worden opgemaakt dat Steiner bij de werking van genoemde wezens die uit zijn op vernietiging van het ik niet alleen doelt op ‘onmatigheid en uitspattingen’ op seksueel vlak, maar ook op andere mogelijke gebieden zoals bijvoorbeeld agressie, geweld enzovoort.

  1. Mien

   Wat is lagere liefde Ridzerd , bedoel je sex. Daaruit wordt weer het nageslacht verwekt op deze aarde, kortom , als je die als mens om kunt toveren tot hogere, dan is dat bijna bovenmenselijk. ( zie het verhaal over Jozef en Maria en hun kind). Mien

   1. Ja, ik ben ook niet zo gelukkig met dat woord “lagere”. Het heeft enigszins de bijklank alsof seks iets verkeerds en minderwaardigs zou zijn. Maar ik zou voor het Duitse woord “niedrig” ook geen andere en betere vertaling weten.

    Het volgende citaat van Steiner is ook hier van toepassing.
    ‘Uit zichzelf kan niets in absolute zin goed of slecht zijn. De manier waarop de mensen iets gebruiken, bepaalt of het goed of slecht is. Het beste kan de ergst denkbare uitwerking hebben, als de mensen het niet op de goede manier gebruiken.’

   2. Haike

    Ik heb het al eens eerder ergens hier op de site laten vallen; de geslachtelijke liefde zoals het hierboven genoemd wordt, kun je alleen hier ervaren en bedrijven, immers hier heb je een fysiek lichaam wat je aflegt als je naar de andere kant verhuisd. Uit het citaat maak ik op dat de liefde zoals we ze nu kennen naar een ander niveau gaat. Beter? hoger? In ieder geval een ander.

    Ik maak er ook uit op dat het hebben van een fysiek lichaam dus ook nog een ander nut heeft, naast dat het een middel is om voor het nageslacht te zorgen. Blijkbaar kan er vanuit het fysieke iets ontstaan dat een Geestelijke werking gaat hebben. Ik krijg niet de indruk dat Steiner bewust er voor heeft gekozen om de manier waarop wij de liefde bedrijven afkeurt of als negatief af te doen.

    Niederig betekent ook klein/bescheiden…. En hij geeft aan dat het blijkbaar hier op deze Aarde moet beginnen, zo klein als het nu blijkbaar nog is, moet het uit groeien naar groter.. De langste reis begint bij de eerste stap, die is dus gewoon heel belangrijk, anders kan je de tweede namelijk nooit maken.
    Zo zie ik het ook met bovenstaand citaat, het begint hier klein op Aarde en transformeert in de toekomst blijkbaar naar een ander niveau.

   3. Mien

    Ridzerd, ik vond dit citaat juist mooi, liefdevol en to the point, ik struikelde alleen maar over dat woordje lage etc, misschien is basale een beter woord. Mien

   4. Citaat:

    Haike:
    “Ik krijg niet de indruk dat Steiner bewust er voor heeft gekozen om de manier waarop wij de liefde bedrijven afkeurt of als negatief af te doen.”

    Dat is zeker ook zo Haike. De intrede van seksualiteit bij de evolutie van de mensheid, de scheiding van geslachten, geslachtsdrift en nakomelingschap langs die weg van dan af aan, had en heeft zijn diepe zin. Ook bij de weg naar verder voortschrijdende menselijke ontwikkeling en daarbij optredende metamorfosen. Groei naar meer vergeestelijkte liefde van mens tot mens. Bovendien zal volgens Steiner zal er eens een tijd komen op aarde dat voorplanting, voortbrengen van zijnsgelijken, niet meer langs de weg van geslachtsverkeer verlopen zal.

   5. Haike

    Dat is me wel bekend John, dat de geslachtsgemeenschap ook maar van tijdelijke aard is. Shirley MacLaine beschrijft in haar boek “Voettocht naar Santiago de Compostela” dat ze destijds in een van haar vorige incarnaties betrokken was bij een Geestelijk experiment, namelijk van een androgyn wezen transformeren naar de tweedeling zoals we die nu kennen. Er zal dus een moment komen dat de cirkel rond zal zijn…

   6. Experiment?Ik ken de actrice Shirley MacLaine (Wikipedia) alleen van haar films Haike. Irma la douche met Jack Lemond bijvoorbeeld. Vond dat een kostelijke film. Humoristisch. Inmiddels is ze pakweg 79. Waarin bestaan die geopperde ervaringen van haar en langs welke weg verkregen? Ze zou zich onder andere op ervaringen met UFO’s beroepen. Eén en ander stemt me behoorlijk voorzichtig en sceptisch. Zie paragraaf Personal life bij het Wikipedia artikel.

    Steiner wordt vaak als een fantast afgedaan als hij het heeft over vergezichten aangaande aarde- en mensheidsevolutie zich uitstrekkend over verleden, heden en toekomst. Ik kan me voorstellen dat zijn onderzoeksbevindingen op dat vlak bij menig mens bevreemding wekken, maar ik acht het geen fantasterij doch resultaat van zorgvuldig gepleegd geesteswetenschappelijk onderzoek.

   7. Haike

    John ik heb het boek destijds gekregen van iemand die wist dat ik ook naar Santiago ging. Ik heb het in een adem uitgelezen. Ze gaat onderweg in meditatie en vertelt daarover in haar boek. Sommige van die zaken die ze daarin uiteen zet, waren voor mij herkenbaar daar ik ze ook bij Steiner was tegen gekomen.

    Verder denk ik dat we moet oppassen dat we niet hetzelfde gaan doen als een hoop wetenschappers; Niet wetenschappelijk bewezen? Dan bestaat het niet, of is het dubieus, enz. Er zijn meer mensen naast Steiner die zinnige dingen gezegd hebben. Daarnaast maakt hij ook duidelijk dat je dingen pas kan afwijzen nadat je ze onderzocht hebt, en niet op voorhand al.
    Met een gezonde portie voorzichtigheid is overigens niks mis. 😊

    En ja, dat waren mooie films met Shirley.

   8. Haike, natuurlijk zijn er naast Steiner meer mensen die zinnige zaken te melden hebben. Dat is een wagenwijd open deur. Wie dat zijn en wat ze te melden hebben en wat de precieze kwaliteit ervan is, kan steeds weer opnieuw beoordeeld worden; zoals je dat trouwens ook kunt doen met de werken van Steiner, onbevangen en tegelijk ook kritisch op zijn ware merites beoordelen en dat kan een lang (onderzoeks)proces vormen.

    Met betrekking tot UFO’s, graancirkels enzovoort kan verder worden opgemerkt dat daar reeds behoorlijk wat onderzoek naar is gepleegd en vaak bedrog en oeverloze speculatie kon worden aangetoond. Dat stemt met recht sceptisch. Dat boekwerk van MacLaine zal ik niet aanschaffen, wel zal ik kijken of het ter inzage ligt bij de plaatselijke bibliotheek (Rotterdam). Als dat het geval is kan ik er zelf een oordeel over vellen. In het algemeen gesproken, helemaal los van dat boek in kwestie: Shirley MacLain liet indertijd menig mannenhart sneller kloppen, lijkt het.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s